ΔΕΛΤΙΑ ΤVΠΟV (επικαιροποιημενα 17-2-2015)

RACΙΛΙΚΟΝ ΦΛΑΜΜΟVΛΟΝ 4Β


Σύντομα θα αναρτηθεί η νέα ισχύουσα «Σύνοψις της παρούσης Βασιλείου Τάξεως της Φιλοχρίστου των Ρωμαίων Πολιτείας», όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με κοινή απόφαση αφενός του Κομβέντου της Ιεράς Συγκλήτου και αφετέρου της Βουλής του Βάνδου του Βασιλικού Τάγματος των Βουκελαρίων κατά το Συνέδριον Μέγιστον της 13-6-2014 της Φιλοχρίστου των Ρωμαίων Πολιτείας.

Εκ της Μεγάλης Αυλής του Ιερού Παλατίου