CΚΟΠΟΙ

Συνοπτική Παρουσίαση των Σκοπών και  των Θεσμών οι οποίοι υπάγονται στην
«Αυτοκρατορία της Ρωμανίας»


Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η μακροβιότερη όλων των εποχών, με διάρκεια ζωής 11,5 περίπου αιώνες. Επισήμως ονομαζόταν «Αυτοκρατορία της Ρωμανίας». Η λέξη «Ρωμανία»  αποτελεί εθνογεωγραφικό όρο ο οποίος χρησιμοποιείτο προκειμένου να υποδηλωθεί η διαφορά της εθνολογικής συστάσεως της Ανατολικής σε σχέση με την δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Υποδηλώνει επίσης τον γεωγραφικό χώρο των Ελλήνων οι οποίοι βαπτίσθηκαν Χριστιανοί και απεκαλούντο πλέον Ρωμαίοι, επειδή  έπαψαν να είναι ειδωλολάτρες και προσεχώρησαν στην Ρωμαϊκή Πίστη, που ήταν βεβαίως ο Χριστιανισμός.

Στο Βυζάντιο, μεταξύ των λαϊκών, κύριοι θεματοφύλακες των ιδεωδών του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού ήσαν οι παλαιές επ” Ευγενείαι λαμπρυνόμενες Οικογένειες. Για τους Βυζαντινούς Ευγένεια (δηλ. το να ανήκει κάποιος σε κάποια «καλή γενιά» και κατ” επέκταση στην Τάξη των Ευγενών) δεν είναι παρά η αρχαία Τιμή, δηλ. η ηθική Αξία που συνεχίζεται και για την οποία δεν αρκεί μόνον η καταγωγή, αλλά χρειάζεται και η διαμόρφωση συνειδήσεως, τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που να αντέχουν στον χρόνο προκειμένου να εκφράζονται ως υπόδειγμα και παρακίνηση συνεχείας, υποχρεώνοντας τους απογόνους να θέλουν να μοιάσουν στους προγόνους.

Οι Βυζαντινοί Ευγενείς οι οποίοι εμφορούνταν από αυτά τα ιδεώδη και ήταν συγγενείς μεταξύ τους, συνήθως κάτω από ένα ή περισσότερα κοινά επώνυμα, είτε του πατέρα ή/και της μητέρας, ή/και των δύο γονέων, ή/και άλλων προγόνων, συναποτελούσαν μεγάλες Οικογένειες οι οποίες ζούσαν, συνεργάζονταν, συνεδρίαζαν, συνέτρωγαν και ενίοτε τα μέλη τους συγκατοικούσαν όλοι μαζί και οι οποίες ως εκ τούτου ονομάζονταν εθιμικώς «Οίκοι».

Τα Μέλη των Οίκων συνδέονταν μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης, τους οποίους ενίσχυαν με επιγαμίες με Μέλη άλλων Οίκων, καθώς και με Συνασπισμούς τους οποίους σχημάτιζαν διάφοροι Οίκοι από κοινού. Επ” αγαθώι δε και των υπολοίπων, υποστήριζαν και προωθούσαν αξιοκρατικώς τα συμφέροντα των ικανοτέρων και αξιοτέρων Μελών εξ” αυτών, με αποτέλεσμα την συσσώρευση πλούτου, ισχύος, επιρροής, φήμης και εξουσίας στους Οίκους ή στους συνασπισμούς στους οποίους ανήκαν, τα Μέλη  των οποίων, για τους λόγους αυτούς, ονομάζονταν «Δυνατοί».

Παραλλήλως, έκαστος Οίκος είχε το προνόμιο να συντηρεί Οικία, δηλ. δύναμη ιδιωτικού στρατού της «Αυτοκρατορικής, Επιλέκτου, Ομοτραπέζου, Συμμίκτου, Καβαλλαρικής Τάξεως των Βουκελλαρίων», προκειμένου να προστατεύουν τους ίδιους αλλά και την Αυτοκρατορία της Ρωμανίας από τους εχθρούς της.

Οι Οίκοι δε, προστάτευαν από τυχόν αυθαιρεσίες ή υπερβολές της κεντρικής εξουσίας τους υπηκόους, τους υποτελείς, τους υπασπιστές και ακολούθους τους, το οικετικό προσωπικό, τους δούλους, καθώς και τους πάσης φύσεως Οικείους και υποστηρικτές τους.

Στην Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, τα δημόσια Αξιώματα ονομάζονταν «Δια Λόγου Αξίες» και ήταν ιεραρχικώς κατανεμημένα, ενώ συνοδεύονταν συνήθως και από ορισμένους Τιμητικούς Τίτλους που ονομάζονταν «Δια Βραβείων Αξίες». Τα δε Αξιώματα ή/και οι Τιμητικοί Τίτλοι που αποτελούσαν την Αυλική Ιεραρχία του Ιερού (δηλ. του Αυτοκρατορικού) Παλατίου ονομάζονταν Οφφίκια.

Τόσο τα Αξιώματα όσο και οι Τιμητικοί Τίτλοι ήσαν προσωποπαγή και δεν κληρονομούνταν. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε ο ύπατος και μοναδικός κληρονομητός Τίτλος, συμφώνως προς την τελευταία ισχύσασα νομοθεσία της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, ο οποίος μάλιστα κληρονομείτο ακόμα και εκ θηλυγονίας, καθώς  και από όλα τα τέκνα, ανεξαρτήτως φύλου ή σειράς γεννήσεως, όπως και από τη σύζυγο, ακόμα και εάν αυτή ήταν διαζευγμένη και ήταν εκείνος του Συγκλητικού.

Οι κατά τρόπο αξιοκρατικό κρατούντες Άριστοι εκ των Ευγενών, οι οποίοι είχαν αποδείξει την αξία τους διερχόμενοι ανοδικώς όλες τις βαθμίδες της Ιεραρχίας των Δημοσίων Αξιωμάτων και είχαν αρθεί στην Αξία του Συγκλητικού (που ήταν και ο ex officio ύπατος κληρονομητός Τίτλος Ευγενείας), κατόπιν της δια ψηφοφορίας αποδοχής τους εκ μέρους των λοιπών Συγκλητικών, αποτελούσαν την (Συγκλητική) Αριστοκρατία.

Οι πρώτοι Συγκλητικοί της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας κατάγονταν από τους Πατρικίους Συγκλητικούς της Ρώμης, ενώ στη συνέχεια ήρθησαν στην Συγκλητικοί Αξία και έτεροι Ευγενείς Ελληνικής καταγωγής.

Οι Πατρίκιοι ετυμολογικώς ήσαν ομόρριζοι με το Αρχιερατκό γένος των Ευπατριδών των Αρχαίων Αθηνών.

Οι Ευπατρίδαι κατά την παράδοση αναδείχθηκαν θεσμικώς και νομικώς από τον Θησέα και είχαν ανάλογη και πανομοιότυπη ύπαρξη και δράση με τους μεταγενεστέρους Πατρικίους Συγκλητικούς της Ρώμης.

Οι Ευπατρίδαι δεν συνδέονταν μεν με δεσμούς αίματος μεταξύ τους, αλλά ανήκαν στην Τάξη των Ευγενών και ήσαν εντεταλμένοι από την πολιτεία να παρακολουθούν και να επιβλέπουν τις θρησκευτικές τελετές, ώστε να τηρούνται απαρεκκλίτως οι παραδόσεις, να ερμηνεύουν θέματα ιερατικών θεσμών και να ασκούν χρέη θεματοφυλάκων των νόμων.

Κατόπιν των προεκτεθέντων θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι – τηρουμένων των αναλογιών – οι Πατρίκιοι Συγκλητικοί της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας ήσαν ουσιαστικώς οι – εκχριστιανισθέντες πλέον – διάδοχοι και συνεχιστές των Αρχαίων Αθηναίων Ευπατριδών.

Τούτο ενισχύεται πέραν των προαναφερθέντων και από το γεγονός ότι η Σύγκλητος ήταν μεταξύ άλλων το ύπατο και ανώτατο τελετουργικό, νομοθετικό, συμβουλευτικό, εκλογικό, δικαστικό, πολιτειακό και συντακτικό όργανο της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας. Η παλαιά της ονομασία «Sacer Senatus», δηλ. Ιερά Γερουσία (ετυμολογείται εκ της λέξεως Γέρας που σημαίνει Βραβείο) μεταφράστηκε στα Ελληνικά «Ιερά Σύγκλητος», δηλ. Συνέλευση, ενώ αναφέρεται και ως «Τάγμα της Ιεράς Συγκλήτου», «Σύγκλητος Βουλή», «Λογάς», «Λαμπρότατον Τάγμα της Συγκλήτου», «Ενδοξοτάτη Σύγκλητος», «Βασιλική Σύγκλητος» κλπ. Την αποτελούσαν δε όλοι οι εν ενεργεία και πρώην κάτοχοι Αξιωμάτων ή/και Τιμητικών Τίτλων από έναν ιεραρχικό βαθμό και άνω (συγκεκριμένως του Πρωτοσπαθαρίου), καθώς και οι απόγονοί τους.

Το σύνολο σχεδόν των κορυφαίων ανωτάτων λαϊκών και κληρικών Αξιωματούχων του Βυζαντίου ανήκε στην Τάξη των Συγκλητικών, ενώ μεταξύ των πλέον επιφανών ιστορικών ηγετών του «Λαμπροτάτου Τάγματος της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου», περιλαμβάνονται και δύο εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες: οι Μάγιστροι Πρόκλος και Μιχαήλ Ψελλός.

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2004, 800 έτη μετά την κατάληψη της Κωνσταντίνου Πόλεως από τους Λατίνους, ορισμένοι απόγονοι Βυζαντινών Συγκλητικών Οίκων ίδρυσαν μία ένωση με την επωνυμία «Εταιρεία Μελετών Βυζαντινής Γενεαλογίας και Εθιμοτυπίας ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ», με κύριο σκοπό τις μελέτες  που αφορούν την γενεαλογία των Συγκλητικών Οίκων, την Βυζαντινή εθιμοτυπία και την πιστή αναβίωση εκείνων των εθίμων που σχετίζονται ιδίως με το «Λαμπρότατο Τάγμα της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου» καθώς και με όλους τους συναφείς με αυτό θεσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Συγκλητική εθιμοτυπία (τελετουργικά, διάσημα, σύμβολα, σφραγίδες, εμβλήματα, φλάμουλα, διπλώματα, μολυβδόβουλα, λάβαρα, θυρεούς, στολές, οικόσημα, κυριοκλησίες κλπ), η οποία αποτελεί αστείρευτη, αλλ” εν πολλοίς ανεξερεύνητη και εν πάσηιπεριπτώσει μη αρκούντως προβεβλημένη, πηγή εθνικών μας παραδόσεων, με στόχο την διατήρηση και προάσπισή τους, ως πάλαι ποτε θεμελίων των ιδεωδών του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, ιδίως έναντι του καταιγισμού των λεγομένων νεοβυζαντινών ψευδοταγμάτων τα οποία τις διαστρεβλώνουν κατά το δοκούν και βαναύσως τις κακοποιούν, αμαυρώνοντας και υποβαθμίζοντας την εικόνα της Ελλάδος διεθνώς, αναφορικώς με μια – για πολλούς – άγνωστη και παρεξηγημένη χρονική περίοδο της ιστορίας μας.

Στην κατεύθυνση αυτή γίνεται στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού ένα συστηματικό και σε βάθος ερευνητικό έργο προκειμένου να αναβιώσουν πιστώς και ορθώς τα υψηλού συμβολισμού έθιμα αυτά, εντός των πλαισίων της ιστορικής τεκμηριώσεως, με τον προσανατολισμό και με την καθοδήγηση κορυφαίων, εμπείρων και εγκρίτων Βυζαντινολόγων, Πανεπιστημιακών Καθηγητών και ιστορικών Ερευνητών, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Βυζαντινά και Λαογραφικά Μουσεία, Ιστορικά Αρχεία, Βιβλιοθήκες κλπ.

Η έρευνα περιλαμβάνει διαφόρους τομείς όπως π.χ. Ιστορία, Γενεαλογία, Εραλδική, Φιλοσοφία, Λαογραφία κλπ και αποκρυσταλλώνεται κυρίως και μεταξύ άλλων σε σχετικού περιεχομένου ομιλίες και εφηρμοσμένη εθιμοτυπία.

Προς επιτέλεση των σκοπών του, ο ως άνω φορέας στοχεύει στην ένταξη του συνόλου των απογόνων των διαφόρων Συγκλητικών Οίκων, πολλοί από τους οποίους επανιδρύθηκαν ήδη και λειτουργούν από πολλών ετών με διάφορες νομικές προσωπικότητες στην Ελλάδα (π.χ. ως σύλλογοι, ενώσεις, αδελφότητες απανταχού τάδε κλπ).

Τα εν ενεργείαι Μέλη των ως άνω επανιδρυθέντων Οίκων ανήκουν σε όλες τις σύγχρονες κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα, ενώ περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών και ιερείς, Πρωτοπρεσβύτεροι, ακόμα και εν ενεργείαι Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ένωσή τους, η «Εταιρεία Μελετών Βυζαντινής Γενεαλογίας και Εθιμοτυπίας Αυτοκρατορία της Ρωμανίας» επανίδρυσε υπό την αιγίδα της το «Λαμπρότατο Τάγμα της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου», στο οποίο ήδη εκπροσωπούνται με εκπροσώπους τους διάφορες οργανώσεις απογόνων των επανιδρυθέντων Συγκλητικών Οίκων, ενωμένες πλέον κάτω από αυτήν την ομοσπονδιακού τύπου «ομπρέλα» του δευτεροβαθμίου ενιαίου φορέως τους.

Ήδη εκπροσωπούνται πλήρως, μονίμως και συστηματικώς, από απογόνους τους (με αλφαβητική σειρά): οι Οίκοι των Γαβαλάδων, των Γαβράδων, των Επιφανίων, των Κομνηνών, των Κουκουζέληδων, των Μεταξάδων, των Νοταράδων και των Σκορδιλών, ενώ άλλοι Οίκοι είτε εκπροσωπούνται κατά περίπτωση, είτε είναι υπό ένταξη, όπως π.χ. οι Οίκοι των Δουκών, των Ζυβών, των Κανναβών, των Κορέσηδων, των Λασκαραίων, των Μανιάκηδων, των Νικηταίων, των Φωκάδων κλπ.

Όσοι έχουν καταγωγή από τους προαναφερθέντες ή/και από άλλους Οίκους Συγκλητικών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ανεξαρτήτως από το ποιό είναι το σημερινό τους επίθετο, μπορούν να ενημερώσουν.

Προκειμένου δε να εξυπηρετηθούν καλύτερα θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να αποδείξουν ονοματεπώνυμα και τόπους καταγωγής είτε από την πλευρά του πατέρα είτε/και της μητέρας τους για όσους προγόνους μπορούν να θυμηθούν σε βάθος χρόνου και – εάν είναι δυνατόν ? για τουλάχιστον 3 γενιές πίσω.

Π.χ. εάν κάποιος σήμερα ονομάζεται Παπαδόπουλος αλλά η καταγωγή του προπάππου ή της προγιαγιάς του πατέρα ή της μητέρας του ήταν από την Άτρα στην Αργυρούπολη του Πόντου και ονομαζόταν εκείνη την εποχή Γαβράς/ά, τότε αξίζει τον κόπο να επικοινωνήσει με τον φορέα.

Όσοι επίσης έχουν καταγωγή από τα πάλαι ποτέ εδάφη της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας και των διαφόρων παραφυάδων της, ή/και της υπόλοιπης Ελλάδος όπου τυχόν προσέφυγαν πρόγονοί τους είτε πριν είτε μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά δεν είναι βέβαιοι αν τα επίθετα που θυμούνται συγκαταλέγονται μεταξύ των προαναφερθέντων Οίκων, επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα και προθύμως θα εξυπηρετηθούν.

Π.χ. κάποιος που λέγεται σήμερα Παπαδόπουλος και θυμάται ότι τον προπάππο του τον έλεγαν Καλλέργη και καταγόταν από την Κρήτη, αξίζει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικώς με την Τράπεζα Βυζαντινών Πληροφοριών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών η οποία διαθέτει κατάλογο περίπου 200 τεκμηριωμένων επιθέτων Συγκλητικών, ο εν λόγω φορέας μας διαθέτει ήδη ανάλογο κατάλογο περίπου 500 τεκμηριωμένων ονομάτων ή/και επιθέτων ο οποίος σχεδόν καθημερινώς εμπλουτίζεται (πιθανολογείται ότι οι εν λόγωι Οίκοι ήσαν καθ” όλη τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας περίπου 2.000).

Στο «Λαμπρότατο Τάγμα της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου» υπό την αιγίδα της «Εταιρίας Μελετών Βυζαντινής Γενεαλογίας και Εθιμοτυπίας Αυτοκρατορία της Ρωμανίας» γίνονται δεκτοί κατόπιν προτάσεως και αντιστοίχου εγκρίσεως δια ψηφοφορίας, υποψήφιοι αμφοτέρων των φύλων, εφόσον κατάγονται από παλαιές Βυζαντινές Συγκλητικές Οικογένειες (Οίκους), οι οποίες υπήρχαν προ της πτώσεως της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, κατά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και των λοιπών παραφυάδων της, (όπως π.χ. της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος, του Πριγκηπάτου της Πόλεως των Θεοδώρων και της Παραθαλασσίας κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα κριθούν άξιοι εισδοχής από τα αρμόδια όργανα.

Οι εγγεγραμμένοι στο Τάγμα της Ιεράς Συγκλήτου συμμετέχουν από της εισδοχής τους στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητές του, κατά τα προβλεπόμενα από τα Συγκλητικά έθιμα, την ιστορική τεκμηρίωση και τις παραδόσεις και συμφώνως πάντοτε προς τις ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, απολαμβάνοντας τα ανεγνωρισμένα προνόμια που αρμόζουν και αντιστοιχούν στην Αξία της Συγκλητικής τους καταγωγής.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί, ότι ο εν λόγω φορέας επιτελεί υψίστης σημασίας φιλανθρωπικό έργο, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας οικονομικώς το συσσίτιο των γερόντων της Μητροπόλεως Πειραιώς.

Όσοι δεν έχουν μεν καταγωγή, αλλά ενδιαφέρονται πολύ σοβαρά για το αντικείμενο, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν.

Κατ” εξαίρεσιν, οι μη καταγόμενοι από Συγκλητικούς Οίκους, οι οποίοι όμως, είτε έχουν προσφέρει πάσης φύσεως υψηλές υπηρεσίες υπέρ των προαναφερθέντων σκοπών, είτε διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και επιθυμούν ανεπιφυλάκτως, διακαώς και πολύ σοβαρώς να συνδεθούν ή να ενταχθούν, με την ιδιότητα των μη εχόντων καταγωγή Ομοτράπεζων Μελών, αν και εφόσον βεβαίως κατόπιν αυστηρού ελέγχου κριθούν Άξιοι προς τούτο, ο φορέας επανίδρυσε υπό την αιγίδα του την «Αυτοκρατορική, Επίλεκτο, Ομοτράπεζο, Σύμμικτο, Καβαλλαρική (=Ιπποτική) Τάξη των ΒΟΥΚΕΛΛΑΡΙΩΝ» προς υποστήριξη και υπεράσπιση τόσο των Οίκων, όσο και του δευτεροβαθμίου φορέως των τελευταίων.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω Τάξις, η  οποία αποτελούσε το πλέον ηρωικό, επίλεκτο και αξιόμαχο Καβαλλαρικό σώμα της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, είχε αρχικώς ιδρυθεί το 514 μ.Χ. από τον τότε 14ετή μαθητή και μετέπειτα πολυνίκη θρυλικό Στρατηγό του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού, Βελισάριο, ο οποίος ήτο Έλλην, εκ της Γερμανικείας της Θράκης, Ευγενής και Συγκλητικής καταγωγής.

Οι Βουκελλάριοι απετέλεσαν την προσωπική του σωματοφυλακή και ήσαν τιμητικώς ομοτράπεζοί του. Συνέτρωγαν δε τον ίδιο άρτο, ο οποίος ονομαζόταν «Βουκέλλα», από τον οποίο προέρχεται και η ονομασία τους.

Η Βουκέλλα ήταν ένα είδος «Κρικέλλας», δηλ. Μεγάλου Άρτου σχήματος κρίκου τον οποίον μοιράζονταν πολλοί ομοτράπεζοι. Ποιοτικώς ήταν ανώτερος από εκείνον τον οποίον έτρωγε το υπόλοιπο στράτευμα και για την ακρίβεια ήταν το είδος εκείνο το οποίο χρησιμοποιείτο ως «Βούκα» (από την οποία ετυμολογείται η λέξη Βουκέλλα, δηλ. μεγάλη «Βούκα»), που σημαίνει μπουκιά εμβαπτισμένη στον άκρατο οίνο της Θείας Ευχαριστίας, η οποία τότε ονομαζόταν «Βουκάκρατον». Η Βούκα ήταν επομένως ο Άρτος της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος συμβόλιζε το «Σώμα του Χριστού».

Αξίζει να μνημονευθεί ότι η λέξη «Βουκελλάριος» ετυμολογείται από τη λέξη «Βουκάκρατον» (Θεία Ευχαριστία) που ετυμολογείται από τις λέξεις «Βούκα», δηλ. μπουκιά (μικρό τεμάχιο Βουκέλλας), που συμβολίζει το Σώμα του Κυρίου και «Άκρατος» δηλ. ανόθευτος οίνος, που συμβολίζει το Αίμα της Αιωνίου Ζωής του Αναστάντος Κυρίου, το μη προσμεμιγμένο με το ύδωρ του θανάτου που έρευσε όταν ο Ιησούς παρέδωσε το Πνεύμα Του επάνω στο σταυρό, καθώς και από την λέξη «Κελλάριος» που σημαίνει Φύλακας. «Βουκελλάριος» επομένως σημαίνει, σύμφωνα με λεξικό του 17ου αι., «Φύλακας του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας» ή «Φύλακας του (Αναστάντος ή Αθανάτου) Σώματος του Χριστού».

Οι Βουκελλάριοι μνημονεύονται επίσης και ως μυστικοσύμβουλοι, σωματοφύλακες και ομοτράπεζοι των Συγκλητικών με τους οποίους μοιράζονταν την «Βουκέλλα», η οποία είχε μεγάλο κυκλικό σχήμα, πιθανώς γιατί την συνέτρωγαν, ως ομοτράπεζοι των Συγκλητικών, από κοινού με τους τελευταίους, παρακαθήμενοι στην ίδια Στρογγυλή Τράπεζα.

Αναφέρονται επίσης και ως οι πρόδρομοι των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης, καθώς και ως εκείνοι οι οποίοι πρώτοι μετέδωσαν τα Ιπποτικά ιδεώδη στην Δύση όταν υπηρέτησαν ως μισθοφόροι τους Δυτικούς Ευγενείς και Φεουδάρχες του Μεσαίωνα. Και ήταν αυτά ακριβώς τα Ιπποτικά ιδεώδη των Βουκελλαρίων τα οποία ενστερνίστηκε 5-6 αιώνες αργότερα το σύνολο ίσως των δυτικών Ιπποτικών Ταγμάτων. Ενίοτε τα μεταγενέστερα δυτικά Ιπποτικά Τάγματα, εκτός από τα ιδεώδη τους, υιοθέτησαν μεταξύ άλλων και την όπλιση, τα σύμβολα, καθώς και τη δομή των Βουκελλαρίων.

Ενδεικτικώς ο επισείων των Βουκελλαρίων ήταν αρχικώς λευκός, ενώ αργότεραέφερε ερυθρό σταυρό επί λευκού πεδίου, έμβλημα που υιοθέτησε μετά από 6 αιώνες στην Γαλλία και το Τάγμα των Ιπποτών του Ναού, καθώς και το κατά 3 περίπου αιώνες μεταγενέστερο Τάγμα της Περικνημίδος!…

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι «Ιατροί-Σκρίβονες-Δηποτάτοι» του Τάγματος των Βουκελλαρίων, δηλ. οι Ιατροί-Σωματοφύλακες/Διασώστες-Τραυματιοφορείς, που μετέφεραν τους ασθενείς και τους τραυματίες των μαχών στα «Οσπίτια», δηλ. στα κέντρα περιθάλψεως, νοσηλείας και υποδοχής του Τάγματος που ίδρυσε ο Άγ. Ιωάννης ο Ελεήμων, μετεξελίχθηκαν και αυτονομήθηκαν στο πέρασμα 5,5 περίπου αιώνων, στην Παλαιστίνη, στο αυτοτελές Τάγμα των Οσπιταλίων ή Οσπιταλιέρων Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου ή της Μάλτας!?

Οι Βουκελλάριοι, εκτός από «Φύλακες του (Αθανάτου) Σώματος του Χριστού», είχαν μεταξύ άλλων και τα προνομιούχα καθήκοντα των «Προστατών των Πριγκίπων», των «Ακολούθων», των «Ιπποκόμων», των «Οικονόμων» καθώς και των «Παραμυθούντων» δηλ. των «Συμβούλων» (εκ του «Παραμυθέομαι» = συμβουλεύω, προτρέπω, ενθαρρύνω, παρηγορώ, καθησυχάζω, παρακινώ, παροτρύνω, ανακουφίζω, παραινώ, υποδεικνύω) εκείνων που τους προσελάμβαναν στην υπηρεσία τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Βουκελλάριοι διέφεραν ριζικώς από τους «Scurrae», οι οποίοι, χωρίς να διαθέτουν καταγωγή, επίσης γίνονταν δεκτοί στους κύκλους των Ευγενών, αλλά μόνον ως διασκεδαστές των τελευταίων.

Η σωματοφυλακή ή φρουρά, που αποτελείτο από Βουκελλαρίους και η οποία ήταν ουσιαστικώς ο ιδιωτικός στρατός στρατηγών ή/και υψηλών αξιωματούχων  (δηλ. Ευγενών ή/και Αριστοκρατών οι οποίοι ex officio«κατελέγοντο» και «συνηριθμούντο» στην «Λογάδα» των Συγκλητικών), καταχρηστικώς δε και ορισμένων ευπόρων ιδιωτών, οι οποίοι την συγκροτούσαν, μεριμνώντας για την οργάνωση και συντήρησή της, απεκαλείτο – ανεξαρτήτως αριθμητικής δυνάμεως – «Οικία».

Ως «Οικείοι» ή «Οικειακοί» άνθρωποι οι Βουκελλάριοι ανήκαν στο περιβάλλον των Δυνατών, μεταξύ των οποίων ιδίως των Συγκλητικών, με τους οποίους τους συνέδεε εκδούλευση και πίστη, μεγαλύτερη μεν από εκείνη του υπηρέτη («Οικέτου»), του δούλου, του παροίκου ή του κρατικού υπαλλήλου, αλλά ανεξάρτητη των συνηθειών υποτελείας.

Για τους Δυνατούς, «Οικείος» σήμαινε κάποιον απολύτως έμπιστο και σταθερό, ο οποίος αν και δεν ανήκε στις προαναφερθείσες κατηγορίες υποτελών, εντούτοις γινόταν δεκτός, για την Αξία του, ως ομοτράπεζος, στο στενό περιβάλλον των Δυνατών (που ήταν ως επί το πλείστον Συγκλητικοί), τους οποίους – ως Βουκελλάριος – οικειοθελώς, αυτοβούλως και με υπέρμετρη ανδρεία υποστήριζε και προστάτευε, για ιδεολογικούς κυρίως λόγους, διακινδυνεύοντας πολλές φορές τη ζωή του, ενώ τους ακολουθούσε ακόμα και στην εξορία.

Η «Αυτοκρατορική, Επίλεκτος, Ομοτράπεζος, Σύμμικτος Καβαλλαρική Τάξις των Βουκελλαρίων», ήταν Σύμμικτος επειδή αποτελείτο από δύο κύριες εντός αυτής Ιεραρχικές Τάξεις, ήτοι την Καβαλλαρική (ανωτάτη προηγουμένη) και την Πεζική των Υπασπιστών (επομένη), οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνταν αντιστοίχως σε «Διαφορές Οπλίσεως» και σε «Είδη», διαφόρων ιεραρχικών βαθμών.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Ομοτράπεζος Τάξις των Βουκελλαρίων δεν υπήρξε ούτε είναι Πατριαρχική, αλλά αποκλειστικώς Καβαλλαρική, ήταν δε η μόνη Καβαλλαρική Τάξις που η ίδρυσή της συμφώνως προς την Βυζαντινή νομοθεσία, την ιστορική τεκμηρίωση και τις παραδόσεις, δεν εξαρτιόταν ούτε από τον Αυτοκράτορα, ούτε από τον Πατριάρχη, αλλά απ” ευθείας και μόνον από τους Οίκους.

Τα κριτήρια εισδοχής και προαγωγής στους διαφόρους βαθμούς και αξιώματα της Τάξεως ήταν και παραμένουν πρωτίστως αξιοκρατικά.

Η Ομοτράπεζος Τάξις των Βουκελλαρίων, η οποία έχει προ πολλού αναγνωριστεί επισήμως στην Ευρώπη, δραστηριοποιείται επίσης και στην αλλοδαπή, σε διάφορες χώρες, μεταξύ κυρίως ελληνορθοδόξων κοινοτήτων ομοεθνών μας της ελληνικής ομογενείας.

Μεταξύ των ιδεωδών που χαρακτήριζαν τα έθιμα των Συγκλητικών και των Βουκελλαρίων επιδιώκονται κι εκείνα που προάγουν την Οικογένεια, την Γενναιότητα, την Αξιοκρατία, την Δικαιοσύνη, την Αλληλεγγύη, το Ομαδικό Πνεύμα, την Αλληλοϋποστήριξη, την Δόξα, την Υψηλή Αισθητική, την Αξιοπιστία, τον Πατριωτισμό, την Μεγαλοπρέπεια, την Χριστιανική Ηθική, την Εντιμότητα, τις Παραδόσεις, την Εθιμοτυπία κλπ.

Ο φορέας πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις όπως π.χ. ομιλίες, εκθέσεις, τελετές, προβολές, δεξιώσεις, εκδρομές, δοξολογίες κλπ ορισμένες από τις οποίες είναι ανοικτές, κατόπιν προσκλήσεως, για κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Ο φορέας τέλος είναι εντελώς ανεξάρτητος και δεν καθοδηγείται από καμία πολιτική, θρησκευτική ή άλλη εξουσία ή οργάνωση.

Συνοπτική Παρουσίαση των Σκοπών και  των Θεσμών οι οποίοι υπάγονται στην
«Αυτοκρατορία της Ρωμανίας»


Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η μακροβιότερη όλων των εποχών, με διάρκεια ζωής 11,5 περίπου αιώνες. Επισήμως ονομαζόταν «Αυτοκρατορία της Ρωμανίας». Η λέξη «Ρωμανία»  αποτελεί εθνογεωγραφικό όρο ο οποίος χρησιμοποιείτο προκειμένου να υποδηλωθεί η διαφορά της εθνολογικής συστάσεως της Ανατολικής σε σχέση με την δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Υποδηλώνει επίσης τον γεωγραφικό χώρο των Ελλήνων οι οποίοι βαπτίσθηκαν Χριστιανοί και απεκαλούντο πλέον Ρωμαίοι, επειδή  έπαψαν να είναι ειδωλολάτρες και προσεχώρησαν στην Ρωμαϊκή Πίστη, που ήταν βεβαίως ο Χριστιανισμός.

Στο Βυζάντιο, μεταξύ των λαϊκών, κύριοι θεματοφύλακες των ιδεωδών του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού ήσαν οι παλαιές επ” Ευγενείαι λαμπρυνόμενες Οικογένειες. Για τους Βυζαντινούς Ευγένεια (δηλ. το να ανήκει κάποιος σε κάποια «καλή γενιά» και κατ” επέκταση στην Τάξη των Ευγενών) δεν είναι παρά η αρχαία Τιμή, δηλ. η ηθική Αξία που συνεχίζεται και για την οποία δεν αρκεί μόνον η καταγωγή, αλλά χρειάζεται και η διαμόρφωση συνειδήσεως, τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που να αντέχουν στον χρόνο προκειμένου να εκφράζονται ως υπόδειγμα και παρακίνηση συνεχείας, υποχρεώνοντας τους απογόνους να θέλουν να μοιάσουν στους προγόνους.

Οι Βυζαντινοί Ευγενείς οι οποίοι εμφορούνταν από αυτά τα ιδεώδη και ήταν συγγενείς μεταξύ τους, συνήθως κάτω από ένα ή περισσότερα κοινά επώνυμα, είτε του πατέρα ή/και της μητέρας, ή/και των δύο γονέων, ή/και άλλων προγόνων, συναποτελούσαν μεγάλες Οικογένειες οι οποίες ζούσαν, συνεργάζονταν, συνεδρίαζαν, συνέτρωγαν και ενίοτε τα μέλη τους συγκατοικούσαν όλοι μαζί και οι οποίες ως εκ τούτου ονομάζονταν εθιμικώς «Οίκοι».

Τα Μέλη των Οίκων συνδέονταν μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς αλληλεγγύης, τους οποίους ενίσχυαν με επιγαμίες με Μέλη άλλων Οίκων, καθώς και με Συνασπισμούς τους οποίους σχημάτιζαν διάφοροι Οίκοι από κοινού. Επ” αγαθώι δε και των υπολοίπων, υποστήριζαν και προωθούσαν αξιοκρατικώς τα συμφέροντα των ικανοτέρων και αξιοτέρων Μελών εξ” αυτών, με αποτέλεσμα την συσσώρευση πλούτου, ισχύος, επιρροής, φήμης και εξουσίας στους Οίκους ή στους συνασπισμούς στους οποίους ανήκαν, τα Μέλη  των οποίων, για τους λόγους αυτούς, ονομάζονταν «Δυνατοί».

Παραλλήλως, έκαστος Οίκος είχε το προνόμιο να συντηρεί Οικία, δηλ. δύναμη ιδιωτικού στρατού της «Αυτοκρατορικής, Επιλέκτου, Ομοτραπέζου, Συμμίκτου, Καβαλλαρικής Τάξεως των Βουκελλαρίων», προκειμένου να προστατεύουν τους ίδιους αλλά και την Αυτοκρατορία της Ρωμανίας από τους εχθρούς της.

Οι Οίκοι δε, προστάτευαν από τυχόν αυθαιρεσίες ή υπερβολές της κεντρικής εξουσίας τους υπηκόους, τους υποτελείς, τους υπασπιστές και ακολούθους τους, το οικετικό προσωπικό, τους δούλους, καθώς και τους πάσης φύσεως Οικείους και υποστηρικτές τους.

Στην Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, τα δημόσια Αξιώματα ονομάζονταν «Δια Λόγου Αξίες» και ήταν ιεραρχικώς κατανεμημένα, ενώ συνοδεύονταν συνήθως και από ορισμένους Τιμητικούς Τίτλους που ονομάζονταν «Δια Βραβείων Αξίες». Τα δε Αξιώματα ή/και οι Τιμητικοί Τίτλοι που αποτελούσαν την Αυλική Ιεραρχία του Ιερού (δηλ. του Αυτοκρατορικού) Παλατίου ονομάζονταν Οφφίκια.

Τόσο τα Αξιώματα όσο και οι Τιμητικοί Τίτλοι ήσαν προσωποπαγή και δεν κληρονομούνταν. Μοναδική εξαίρεση αποτελούσε ο ύπατος και μοναδικός κληρονομητός Τίτλος, συμφώνως προς την τελευταία ισχύσασα νομοθεσία της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, ο οποίος μάλιστα κληρονομείτο ακόμα και εκ θηλυγονίας, καθώς  και από όλα τα τέκνα, ανεξαρτήτως φύλου ή σειράς γεννήσεως, όπως και από τη σύζυγο, ακόμα και εάν αυτή ήταν διαζευγμένη και ήταν εκείνος του Συγκλητικού.

Οι κατά τρόπο αξιοκρατικό κρατούντες Άριστοι εκ των Ευγενών, οι οποίοι είχαν αποδείξει την αξία τους διερχόμενοι ανοδικώς όλες τις βαθμίδες της Ιεραρχίας των Δημοσίων Αξιωμάτων και είχαν αρθεί στην Αξία του Συγκλητικού (που ήταν και ο ex officio ύπατος κληρονομητός Τίτλος Ευγενείας), κατόπιν της δια ψηφοφορίας αποδοχής τους εκ μέρους των λοιπών Συγκλητικών, αποτελούσαν την (Συγκλητική) Αριστοκρατία.

Οι πρώτοι Συγκλητικοί της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας κατάγονταν από τους Πατρικίους Συγκλητικούς της Ρώμης, ενώ στη συνέχεια ήρθησαν στην Συγκλητικοί Αξία και έτεροι Ευγενείς Ελληνικής καταγωγής.

Οι Πατρίκιοι ετυμολογικώς ήσαν ομόρριζοι με το Αρχιερατκό γένος των Ευπατριδών των Αρχαίων Αθηνών.

Οι Ευπατρίδαι κατά την παράδοση αναδείχθηκαν θεσμικώς και νομικώς από τον Θησέα και είχαν ανάλογη και πανομοιότυπη ύπαρξη και δράση με τους μεταγενεστέρους Πατρικίους Συγκλητικούς της Ρώμης.

Οι Ευπατρίδαι δεν συνδέονταν μεν με δεσμούς αίματος μεταξύ τους, αλλά ανήκαν στην Τάξη των Ευγενών και ήσαν εντεταλμένοι από την πολιτεία να παρακολουθούν και να επιβλέπουν τις θρησκευτικές τελετές, ώστε να τηρούνται απαρεκκλίτως οι παραδόσεις, να ερμηνεύουν θέματα ιερατικών θεσμών και να ασκούν χρέη θεματοφυλάκων των νόμων.

Κατόπιν των προεκτεθέντων θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι – τηρουμένων των αναλογιών – οι Πατρίκιοι Συγκλητικοί της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας ήσαν ουσιαστικώς οι – εκχριστιανισθέντες πλέον – διάδοχοι και συνεχιστές των Αρχαίων Αθηναίων Ευπατριδών.

Τούτο ενισχύεται πέραν των προαναφερθέντων και από το γεγονός ότι η Σύγκλητος ήταν μεταξύ άλλων το ύπατο και ανώτατο τελετουργικό, νομοθετικό, συμβουλευτικό, εκλογικό, δικαστικό, πολιτειακό και συντακτικό όργανο της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας. Η παλαιά της ονομασία «Sacer Senatus», δηλ. Ιερά Γερουσία (ετυμολογείται εκ της λέξεως Γέρας που σημαίνει Βραβείο) μεταφράστηκε στα Ελληνικά «Ιερά Σύγκλητος», δηλ. Συνέλευση, ενώ αναφέρεται και ως «Τάγμα της Ιεράς Συγκλήτου», «Σύγκλητος Βουλή», «Λογάς», «Λαμπρότατον Τάγμα της Συγκλήτου», «Ενδοξοτάτη Σύγκλητος», «Βασιλική Σύγκλητος» κλπ. Την αποτελούσαν δε όλοι οι εν ενεργεία και πρώην κάτοχοι Αξιωμάτων ή/και Τιμητικών Τίτλων από έναν ιεραρχικό βαθμό και άνω (συγκεκριμένως του Πρωτοσπαθαρίου), καθώς και οι απόγονοί τους.

Το σύνολο σχεδόν των κορυφαίων ανωτάτων λαϊκών και κληρικών Αξιωματούχων του Βυζαντίου ανήκε στην Τάξη των Συγκλητικών, ενώ μεταξύ των πλέον επιφανών ιστορικών ηγετών του «Λαμπροτάτου Τάγματος της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου», περιλαμβάνονται και δύο εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες: οι Μάγιστροι Πρόκλος και Μιχαήλ Ψελλός.

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2004, 800 έτη μετά την κατάληψη της Κωνσταντίνου Πόλεως από τους Λατίνους, ορισμένοι απόγονοι Βυζαντινών Συγκλητικών Οίκων ίδρυσαν μία ένωση με την επωνυμία «Εταιρεία Μελετών Βυζαντινής Γενεαλογίας και Εθιμοτυπίας ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ», με κύριο σκοπό τις μελέτες  που αφορούν την γενεαλογία των Συγκλητικών Οίκων, την Βυζαντινή εθιμοτυπία και την πιστή αναβίωση εκείνων των εθίμων που σχετίζονται ιδίως με το «Λαμπρότατο Τάγμα της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου» καθώς και με όλους τους συναφείς με αυτό θεσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Συγκλητική εθιμοτυπία (τελετουργικά, διάσημα, σύμβολα, σφραγίδες, εμβλήματα, φλάμουλα, διπλώματα, μολυβδόβουλα, λάβαρα, θυρεούς, στολές, οικόσημα, κυριοκλησίες κλπ), η οποία αποτελεί αστείρευτη, αλλ” εν πολλοίς ανεξερεύνητη και εν πάσηιπεριπτώσει μη αρκούντως προβεβλημένη, πηγή εθνικών μας παραδόσεων, με στόχο την διατήρηση και προάσπισή τους, ως πάλαι ποτε θεμελίων των ιδεωδών του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, ιδίως έναντι του καταιγισμού των λεγομένων νεοβυζαντινών ψευδοταγμάτων τα οποία τις διαστρεβλώνουν κατά το δοκούν και βαναύσως τις κακοποιούν, αμαυρώνοντας και υποβαθμίζοντας την εικόνα της Ελλάδος διεθνώς, αναφορικώς με μια – για πολλούς – άγνωστη και παρεξηγημένη χρονική περίοδο της ιστορίας μας.

Στην κατεύθυνση αυτή γίνεται στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού ένα συστηματικό και σε βάθος ερευνητικό έργο προκειμένου να αναβιώσουν πιστώς και ορθώς τα υψηλού συμβολισμού έθιμα αυτά, εντός των πλαισίων της ιστορικής τεκμηριώσεως, με τον προσανατολισμό και με την καθοδήγηση κορυφαίων, εμπείρων και εγκρίτων Βυζαντινολόγων, Πανεπιστημιακών Καθηγητών και ιστορικών Ερευνητών, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Βυζαντινά και Λαογραφικά Μουσεία, Ιστορικά Αρχεία, Βιβλιοθήκες κλπ.

Η έρευνα περιλαμβάνει διαφόρους τομείς όπως π.χ. Ιστορία, Γενεαλογία, Εραλδική, Φιλοσοφία, Λαογραφία κλπ και αποκρυσταλλώνεται κυρίως και μεταξύ άλλων σε σχετικού περιεχομένου ομιλίες και εφηρμοσμένη εθιμοτυπία.

Προς επιτέλεση των σκοπών του, ο ως άνω φορέας στοχεύει στην ένταξη του συνόλου των απογόνων των διαφόρων Συγκλητικών Οίκων, πολλοί από τους οποίους επανιδρύθηκαν ήδη και λειτουργούν από πολλών ετών με διάφορες νομικές προσωπικότητες στην Ελλάδα (π.χ. ως σύλλογοι, ενώσεις, αδελφότητες απανταχού τάδε κλπ).

Τα εν ενεργείαι Μέλη των ως άνω επανιδρυθέντων Οίκων ανήκουν σε όλες τις σύγχρονες κοινωνικές τάξεις και επαγγέλματα, ενώ περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών και ιερείς, Πρωτοπρεσβύτεροι, ακόμα και εν ενεργείαι Μητροπολίτης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ένωσή τους, η «Εταιρεία Μελετών Βυζαντινής Γενεαλογίας και Εθιμοτυπίας Αυτοκρατορία της Ρωμανίας» επανίδρυσε υπό την αιγίδα της το «Λαμπρότατο Τάγμα της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου», στο οποίο ήδη εκπροσωπούνται με εκπροσώπους τους διάφορες οργανώσεις απογόνων των επανιδρυθέντων Συγκλητικών Οίκων, ενωμένες πλέον κάτω από αυτήν την ομοσπονδιακού τύπου «ομπρέλα» του δευτεροβαθμίου ενιαίου φορέως τους.

Ήδη εκπροσωπούνται πλήρως, μονίμως και συστηματικώς, από απογόνους τους (με αλφαβητική σειρά): οι Οίκοι των Γαβαλάδων, των Γαβράδων, των Επιφανίων, των Κομνηνών, των Κουκουζέληδων, των Μεταξάδων, των Νοταράδων και των Σκορδιλών, ενώ άλλοι Οίκοι είτε εκπροσωπούνται κατά περίπτωση, είτε είναι υπό ένταξη, όπως π.χ. οι Οίκοι των Δουκών, των Ζυβών, των Κανναβών, των Κορέσηδων, των Λασκαραίων, των Μανιάκηδων, των Νικηταίων, των Φωκάδων κλπ.

Όσοι έχουν καταγωγή από τους προαναφερθέντες ή/και από άλλους Οίκους Συγκλητικών και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ανεξαρτήτως από το ποιό είναι το σημερινό τους επίθετο, μπορούν να ενημερώσουν.

Προκειμένου δε να εξυπηρετηθούν καλύτερα θα πρέπει να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να αποδείξουν ονοματεπώνυμα και τόπους καταγωγής είτε από την πλευρά του πατέρα είτε/και της μητέρας τους για όσους προγόνους μπορούν να θυμηθούν σε βάθος χρόνου και – εάν είναι δυνατόν ? για τουλάχιστον 3 γενιές πίσω.

Π.χ. εάν κάποιος σήμερα ονομάζεται Παπαδόπουλος αλλά η καταγωγή του προπάππου ή της προγιαγιάς του πατέρα ή της μητέρας του ήταν από την Άτρα στην Αργυρούπολη του Πόντου και ονομαζόταν εκείνη την εποχή Γαβράς/ά, τότε αξίζει τον κόπο να επικοινωνήσει με τον φορέα.

Όσοι επίσης έχουν καταγωγή από τα πάλαι ποτέ εδάφη της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας και των διαφόρων παραφυάδων της, ή/και της υπόλοιπης Ελλάδος όπου τυχόν προσέφυγαν πρόγονοί τους είτε πριν είτε μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως, αλλά δεν είναι βέβαιοι αν τα επίθετα που θυμούνται συγκαταλέγονται μεταξύ των προαναφερθέντων Οίκων, επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα και προθύμως θα εξυπηρετηθούν.

Π.χ. κάποιος που λέγεται σήμερα Παπαδόπουλος και θυμάται ότι τον προπάππο του τον έλεγαν Καλλέργη και καταγόταν από την Κρήτη, αξίζει οπωσδήποτε να επικοινωνήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικώς με την Τράπεζα Βυζαντινών Πληροφοριών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών η οποία διαθέτει κατάλογο περίπου 200 τεκμηριωμένων επιθέτων Συγκλητικών, ο εν λόγω φορέας μας διαθέτει ήδη ανάλογο κατάλογο περίπου 500 τεκμηριωμένων ονομάτων ή/και επιθέτων ο οποίος σχεδόν καθημερινώς εμπλουτίζεται (πιθανολογείται ότι οι εν λόγωι Οίκοι ήσαν καθ” όλη τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας περίπου 2.000).

Στο «Λαμπρότατο Τάγμα της Ιεράς Ενδοξοτάτης Συγκλήτου» υπό την αιγίδα της «Εταιρίας Μελετών Βυζαντινής Γενεαλογίας και Εθιμοτυπίας Αυτοκρατορία της Ρωμανίας» γίνονται δεκτοί κατόπιν προτάσεως και αντιστοίχου εγκρίσεως δια ψηφοφορίας, υποψήφιοι αμφοτέρων των φύλων, εφόσον κατάγονται από παλαιές Βυζαντινές Συγκλητικές Οικογένειες (Οίκους), οι οποίες υπήρχαν προ της πτώσεως της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, κατά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως και των λοιπών παραφυάδων της, (όπως π.χ. της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος, του Πριγκηπάτου της Πόλεως των Θεοδώρων και της Παραθαλασσίας κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα κριθούν άξιοι εισδοχής από τα αρμόδια όργανα.

Οι εγγεγραμμένοι στο Τάγμα της Ιεράς Συγκλήτου συμμετέχουν από της εισδοχής τους στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητές του, κατά τα προβλεπόμενα από τα Συγκλητικά έθιμα, την ιστορική τεκμηρίωση και τις παραδόσεις και συμφώνως πάντοτε προς τις ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, απολαμβάνοντας τα ανεγνωρισμένα προνόμια που αρμόζουν και αντιστοιχούν στην Αξία της Συγκλητικής τους καταγωγής.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί, ότι ο εν λόγω φορέας επιτελεί υψίστης σημασίας φιλανθρωπικό έργο, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας οικονομικώς το συσσίτιο των γερόντων της Μητροπόλεως Πειραιώς.

Όσοι δεν έχουν μεν καταγωγή, αλλά ενδιαφέρονται πολύ σοβαρά για το αντικείμενο, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν.

Κατ” εξαίρεσιν, οι μη καταγόμενοι από Συγκλητικούς Οίκους, οι οποίοι όμως, είτε έχουν προσφέρει πάσης φύσεως υψηλές υπηρεσίες υπέρ των προαναφερθέντων σκοπών, είτε διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα και επιθυμούν ανεπιφυλάκτως, διακαώς και πολύ σοβαρώς να συνδεθούν ή να ενταχθούν, με την ιδιότητα των μη εχόντων καταγωγή Ομοτράπεζων Μελών, αν και εφόσον βεβαίως κατόπιν αυστηρού ελέγχου κριθούν Άξιοι προς τούτο, ο φορέας επανίδρυσε υπό την αιγίδα του την «Αυτοκρατορική, Επίλεκτο, Ομοτράπεζο, Σύμμικτο, Καβαλλαρική (=Ιπποτική) Τάξη των ΒΟΥΚΕΛΛΑΡΙΩΝ» προς υποστήριξη και υπεράσπιση τόσο των Οίκων, όσο και του δευτεροβαθμίου φορέως των τελευταίων.

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω Τάξις, η  οποία αποτελούσε το πλέον ηρωικό, επίλεκτο και αξιόμαχο Καβαλλαρικό σώμα της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, είχε αρχικώς ιδρυθεί το 514 μ.Χ. από τον τότε 14ετή μαθητή και μετέπειτα πολυνίκη θρυλικό Στρατηγό του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού, Βελισάριο, ο οποίος ήτο Έλλην, εκ της Γερμανικείας της Θράκης, Ευγενής και Συγκλητικής καταγωγής.

Οι Βουκελλάριοι απετέλεσαν την προσωπική του σωματοφυλακή και ήσαν τιμητικώς ομοτράπεζοί του. Συνέτρωγαν δε τον ίδιο άρτο, ο οποίος ονομαζόταν «Βουκέλλα», από τον οποίο προέρχεται και η ονομασία τους.

Η Βουκέλλα ήταν ένα είδος «Κρικέλλας», δηλ. Μεγάλου Άρτου σχήματος κρίκου τον οποίον μοιράζονταν πολλοί ομοτράπεζοι. Ποιοτικώς ήταν ανώτερος από εκείνον τον οποίον έτρωγε το υπόλοιπο στράτευμα και για την ακρίβεια ήταν το είδος εκείνο το οποίο χρησιμοποιείτο ως «Βούκα» (από την οποία ετυμολογείται η λέξη Βουκέλλα, δηλ. μεγάλη «Βούκα»), που σημαίνει μπουκιά εμβαπτισμένη στον άκρατο οίνο της Θείας Ευχαριστίας, η οποία τότε ονομαζόταν «Βουκάκρατον». Η Βούκα ήταν επομένως ο Άρτος της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος συμβόλιζε το «Σώμα του Χριστού».

Αξίζει να μνημονευθεί ότι η λέξη «Βουκελλάριος» ετυμολογείται από τη λέξη «Βουκάκρατον» (Θεία Ευχαριστία) που ετυμολογείται από τις λέξεις «Βούκα», δηλ. μπουκιά (μικρό τεμάχιο Βουκέλλας), που συμβολίζει το Σώμα του Κυρίου και «Άκρατος» δηλ. ανόθευτος οίνος, που συμβολίζει το Αίμα της Αιωνίου Ζωής του Αναστάντος Κυρίου, το μη προσμεμιγμένο με το ύδωρ του θανάτου που έρευσε όταν ο Ιησούς παρέδωσε το Πνεύμα Του επάνω στο σταυρό, καθώς και από την λέξη «Κελλάριος» που σημαίνει Φύλακας. «Βουκελλάριος» επομένως σημαίνει, σύμφωνα με λεξικό του 17ου αι., «Φύλακας του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας» ή «Φύλακας του (Αναστάντος ή Αθανάτου) Σώματος του Χριστού».

Οι Βουκελλάριοι μνημονεύονται επίσης και ως μυστικοσύμβουλοι, σωματοφύλακες και ομοτράπεζοι των Συγκλητικών με τους οποίους μοιράζονταν την «Βουκέλλα», η οποία είχε μεγάλο κυκλικό σχήμα, πιθανώς γιατί την συνέτρωγαν, ως ομοτράπεζοι των Συγκλητικών, από κοινού με τους τελευταίους, παρακαθήμενοι στην ίδια Στρογγυλή Τράπεζα.

Αναφέρονται επίσης και ως οι πρόδρομοι των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης, καθώς και ως εκείνοι οι οποίοι πρώτοι μετέδωσαν τα Ιπποτικά ιδεώδη στην Δύση όταν υπηρέτησαν ως μισθοφόροι τους Δυτικούς Ευγενείς και Φεουδάρχες του Μεσαίωνα. Και ήταν αυτά ακριβώς τα Ιπποτικά ιδεώδη των Βουκελλαρίων τα οποία ενστερνίστηκε 5-6 αιώνες αργότερα το σύνολο ίσως των δυτικών Ιπποτικών Ταγμάτων. Ενίοτε τα μεταγενέστερα δυτικά Ιπποτικά Τάγματα, εκτός από τα ιδεώδη τους, υιοθέτησαν μεταξύ άλλων και την όπλιση, τα σύμβολα, καθώς και τη δομή των Βουκελλαρίων.

Ενδεικτικώς ο επισείων των Βουκελλαρίων ήταν αρχικώς λευκός, ενώ αργότεραέφερε ερυθρό σταυρό επί λευκού πεδίου, έμβλημα που υιοθέτησε μετά από 6 αιώνες στην Γαλλία και το Τάγμα των Ιπποτών του Ναού, καθώς και το κατά 3 περίπου αιώνες μεταγενέστερο Τάγμα της Περικνημίδος!…

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι «Ιατροί-Σκρίβονες-Δηποτάτοι» του Τάγματος των Βουκελλαρίων, δηλ. οι Ιατροί-Σωματοφύλακες/Διασώστες-Τραυματιοφορείς, που μετέφεραν τους ασθενείς και τους τραυματίες των μαχών στα «Οσπίτια», δηλ. στα κέντρα περιθάλψεως, νοσηλείας και υποδοχής του Τάγματος που ίδρυσε ο Άγ. Ιωάννης ο Ελεήμων, μετεξελίχθηκαν και αυτονομήθηκαν στο πέρασμα 5,5 περίπου αιώνων, στην Παλαιστίνη, στο αυτοτελές Τάγμα των Οσπιταλίων ή Οσπιταλιέρων Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου ή της Μάλτας!?

Οι Βουκελλάριοι, εκτός από «Φύλακες του (Αθανάτου) Σώματος του Χριστού», είχαν μεταξύ άλλων και τα προνομιούχα καθήκοντα των «Προστατών των Πριγκίπων», των «Ακολούθων», των «Ιπποκόμων», των «Οικονόμων» καθώς και των «Παραμυθούντων» δηλ. των «Συμβούλων» (εκ του «Παραμυθέομαι» = συμβουλεύω, προτρέπω, ενθαρρύνω, παρηγορώ, καθησυχάζω, παρακινώ, παροτρύνω, ανακουφίζω, παραινώ, υποδεικνύω) εκείνων που τους προσελάμβαναν στην υπηρεσία τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Βουκελλάριοι διέφεραν ριζικώς από τους «Scurrae», οι οποίοι, χωρίς να διαθέτουν καταγωγή, επίσης γίνονταν δεκτοί στους κύκλους των Ευγενών, αλλά μόνον ως διασκεδαστές των τελευταίων.

Η σωματοφυλακή ή φρουρά, που αποτελείτο από Βουκελλαρίους και η οποία ήταν ουσιαστικώς ο ιδιωτικός στρατός στρατηγών ή/και υψηλών αξιωματούχων  (δηλ. Ευγενών ή/και Αριστοκρατών οι οποίοι ex officio«κατελέγοντο» και «συνηριθμούντο» στην «Λογάδα» των Συγκλητικών), καταχρηστικώς δε και ορισμένων ευπόρων ιδιωτών, οι οποίοι την συγκροτούσαν, μεριμνώντας για την οργάνωση και συντήρησή της, απεκαλείτο – ανεξαρτήτως αριθμητικής δυνάμεως – «Οικία».

Ως «Οικείοι» ή «Οικειακοί» άνθρωποι οι Βουκελλάριοι ανήκαν στο περιβάλλον των Δυνατών, μεταξύ των οποίων ιδίως των Συγκλητικών, με τους οποίους τους συνέδεε εκδούλευση και πίστη, μεγαλύτερη μεν από εκείνη του υπηρέτη («Οικέτου»), του δούλου, του παροίκου ή του κρατικού υπαλλήλου, αλλά ανεξάρτητη των συνηθειών υποτελείας.

Για τους Δυνατούς, «Οικείος» σήμαινε κάποιον απολύτως έμπιστο και σταθερό, ο οποίος αν και δεν ανήκε στις προαναφερθείσες κατηγορίες υποτελών, εντούτοις γινόταν δεκτός, για την Αξία του, ως ομοτράπεζος, στο στενό περιβάλλον των Δυνατών (που ήταν ως επί το πλείστον Συγκλητικοί), τους οποίους – ως Βουκελλάριος – οικειοθελώς, αυτοβούλως και με υπέρμετρη ανδρεία υποστήριζε και προστάτευε, για ιδεολογικούς κυρίως λόγους, διακινδυνεύοντας πολλές φορές τη ζωή του, ενώ τους ακολουθούσε ακόμα και στην εξορία.

Η «Αυτοκρατορική, Επίλεκτος, Ομοτράπεζος, Σύμμικτος Καβαλλαρική Τάξις των Βουκελλαρίων», ήταν Σύμμικτος επειδή αποτελείτο από δύο κύριες εντός αυτής Ιεραρχικές Τάξεις, ήτοι την Καβαλλαρική (ανωτάτη προηγουμένη) και την Πεζική των Υπασπιστών (επομένη), οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνταν αντιστοίχως σε «Διαφορές Οπλίσεως» και σε «Είδη», διαφόρων ιεραρχικών βαθμών.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Ομοτράπεζος Τάξις των Βουκελλαρίων δεν υπήρξε ούτε είναι Πατριαρχική, αλλά αποκλειστικώς Καβαλλαρική, ήταν δε η μόνη Καβαλλαρική Τάξις που η ίδρυσή της συμφώνως προς την Βυζαντινή νομοθεσία, την ιστορική τεκμηρίωση και τις παραδόσεις, δεν εξαρτιόταν ούτε από τον Αυτοκράτορα, ούτε από τον Πατριάρχη, αλλά απ” ευθείας και μόνον από τους Οίκους.

Τα κριτήρια εισδοχής και προαγωγής στους διαφόρους βαθμούς και αξιώματα της Τάξεως ήταν και παραμένουν πρωτίστως αξιοκρατικά.

Η Ομοτράπεζος Τάξις των Βουκελλαρίων, η οποία έχει προ πολλού αναγνωριστεί επισήμως στην Ευρώπη, δραστηριοποιείται επίσης και στην αλλοδαπή, σε διάφορες χώρες, μεταξύ κυρίως ελληνορθοδόξων κοινοτήτων ομοεθνών μας της ελληνικής ομογενείας.

Μεταξύ των ιδεωδών που χαρακτήριζαν τα έθιμα των Συγκλητικών και των Βουκελλαρίων επιδιώκονται κι εκείνα που προάγουν την Οικογένεια, την Γενναιότητα, την Αξιοκρατία, την Δικαιοσύνη, την Αλληλεγγύη, το Ομαδικό Πνεύμα, την Αλληλοϋποστήριξη, την Δόξα, την Υψηλή Αισθητική, την Αξιοπιστία, τον Πατριωτισμό, την Μεγαλοπρέπεια, την Χριστιανική Ηθική, την Εντιμότητα, τις Παραδόσεις, την Εθιμοτυπία κλπ.

Ο φορέας πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις όπως π.χ. ομιλίες, εκθέσεις, τελετές, προβολές, δεξιώσεις, εκδρομές, δοξολογίες κλπ ορισμένες από τις οποίες είναι ανοικτές, κατόπιν προσκλήσεως, για κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Ο φορέας τέλος είναι εντελώς ανεξάρτητος και δεν καθοδηγείται από καμία πολιτική, θρησκευτική ή άλλη εξουσία ή οργάνωση.