CΟΦΗ ΓΕΡΟVCΙΑ ΛΟΓΑC ΤΟV ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟV ΤΑΓΜΑΤΟC ΤΗC ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΗC RΑCΙΛΙΚΗC ΙΕΡΑC CVΓΚΛΗΤΟV RΟVΛΗC ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC

Εν ονόματι του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας και Ομοουσίου και Προσκυνητής Τριάδος, του ενός και παναληθινού Θεού ημών
 
 ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟC ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
(ΑVΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗC ΡΩΜΑΝΙΑC )

CΟΦΗ ΓΕΡΟVCΙΑ ΛΟΓΑC ΤΟV ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟV ΤΑΓΜΑΤΟC ΤΗC ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΗC, RΑCΙΛΙΚΗC, ΙΕΡΑC, CVΓΚΛΗΤΟV ΒΟVΛΗC ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC

Η ΕΠΙCΗΜΗ ΙCΤΟCΕΛΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΝΗCΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚVΡΙΑΡΧΩΝ CVΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΟΥ RVΖΑΝΤΙΟV
(Μέλος της  Greek Heraldry Society of London)

CΑC ΑΝΑΓΓΕΛΛΟVΜΕ ΟΤΙ Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟC RΑCΙΛΙΑC ΞVΠΝΗCΕ!!!


ΚΑΙ Η ΑVΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ CVΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!! 

  

Η ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟC ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΠΙΟ ΓΝΩCΤΗ ΩC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗC ΡΩΜΑΝΙΑC Ή ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ  ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗC ΚΑΤΑΓΩΓΗC ΘΕΟCΤΕΠΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΑΙ ΙCΑΠΟCΤΟΛΟ ΜΕΓΑ ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΓΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ CΥΓΚΛΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΩΝ ΧΛΩΡΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕCΕΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑCΗ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΟ CΚΕΛΟΣ ΤΗC ΒΑCΙΛΕΙAC ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥCΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ CΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗCΟΥ ΧΡΙCΤΟΥ.

Η ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑC ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑC ΠΟΥ ONOMAZΟΝΤΑΝ  ΑΞΙΕC, ΗΤΑΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΩC ΠΡΟCΩΠΟΠΑΓΕΙC ΚΑΙ ΩC ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ METABIBAZONTAN OYTE ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΝΤΑΝ, ΕΝΩ CΥΜΒΟΛΙΖΑΝ ΤΙC ΕΠΙΓΕΙΕC ΑΝΤΙCΤΟΙΧΙΕC ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ  ΝΟΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑCΩΜΑΤΩΝ ΤΗC ΒΑCΙΛΕΙAC ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ .

Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗC ΙΕΡΑΡΧΙΚΗC ΠΥΡΑΜΙΔΑC ΕΥΓΕΝΕΙΑC ΕCΤΕΦΕΤΟ ΑΠΟ ΤΙC ΤΡΕΙC ΤΑΞΕΙC ΤΗC CΥΓΚΛΗΤΙΚΗC ΑΡΙCΤΟΚΡΑΤΙΑC (ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩΝ/CLARISSIMI, ΤΩΝ ?ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΩΝ/SPECTABILES ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΛΛΟΥCΤΡΙΩΝ/ILLOUSTRII?) Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΞΙΑ  ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩΝ), CΥΜΦΩΝΩC ΠΡΟC ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΟΜΟΘΕCΙΑ (Η ΟΠΟΙΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΩC ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ), ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙCΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩC ΦΥΛΟΥ Ή CΕΙΡΑC ΓΕΝΝΗCΕΩC ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩC ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ, ΚΑΘΩC ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CΥΖΥΓΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΗN ΔΙΑΤΗΡΟΥCΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ CΕ ΠΕΡΙΠΤΩCΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΘΥΓΑΤΗΡ YΠΑΝΔΡΕΥΕΤΟ ΙΔΙΩΤΗ, ΔΗΛ. ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ Ο ΟΠΟΙΟC ΔΕΝ ΕΛΑΜΠΡΥΝΕΤΟ ΕΠ? ΕΥΓΕΝΕΙΑ  ΚΑΙ Η ΔΙΑΖΕΥΧΘΕΙCΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ  HCCONOC ΑΞΙΑC ΠΟΥ ΔΕΝ EIXE  ΑΡΘΕΙ  CΤΗΝ ΙΔΙΑ Ή CE ΟΜΟΤΙΜΗ  ΑΞΙΑ  ΤΗC ΙΕΡΑΡΧΙΚΗC ΠΥΡΑΜΙΔOC ΕΥΓΕΝΕΙΑC ΤΗC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑC).

CΥΜΦΩΝΩC ΠΡΟC ΤΗΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗC ΠΟΥ ΔΙΕCΩCΕ TON 10o αι. Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝΟC Ζ΄ Ο ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟC  Ο ΟΠΟΙΟC ΚΑΤΑΓΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ CΥΓΚΛΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  CΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΘΕCΙC ΠΕΡΙ ΤΗC ΒΑCΙΛΕΙΟΥ ΤΑΞΕΩC , ΟΙ CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙΑΠΟΤΕΛΟΥCΑΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟCΤΟΛΩΝ.

CΤΗ ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ  ΑΡΧΑΙΟΓΕΝΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΗ ΤΗC ΡΩΜΑΪΚΗC CΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΝ ΝΑ ΑΝΑΜΙΧΘΟΥΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ή ΙΤΑΛΙΚΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΗCΑΝ ΔΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΜΕΓΑ ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝΟ CΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΚΑΛΟΥΝΤΑΝ (ΔΗΛ. ΠΡΟΣΦΩΝΟΥΝΤΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΩC) ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΙ (ΟΙ ΑΝΗΚΟΝΤΕCCΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΩΝ) Ή ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕCΤΑΤΟΙ (ΟΙ ΑΝΗΚΟΝΤΕCCΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΛΛΟΥΣΤΡΙΩΝ) ΠΑΤΡΙΚΙΟΙ,  ΤΙΤΛΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΘΕCΠΙCΕ ΠΡΟC ΤΙΜΗΝ ΤΟΥC Ο ΙΔΙΟC Ο ΜΕΓΑC ΚΩΝCΤΑΝΤΙΝΟC ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗCΑΝ CΤΗΝ ΑΠΟCΤΟΛΗ ΤΗC ΙΔΡΥCΕΩC ΤΗΣ ΠΡΩΤΗC ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑC ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΘΕCΕ Ο ΙΔΙΟC Ο ΙΗCΟΥC ΧΡΙCΤΟC.

ONOMAZONTAN EΠΙCΗC Η  ΥΠΟ ΚΑΜΠΑΓΙΝ (ΕΙΔΟC ΕΡΥΘΡΟΥ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟC) CΥΓΚΛΗΤΟC.

ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΝΑ  ΑΡΘΟΥΝ  CΤΗ CΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕC ΕΥΓΕΝΕΙC ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥC ?ΑΡΧΑΙΟΓΕΝΕΙC ΟΙΚΟΥC, ΕΝΤΟΥΤΟΙC ΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΙ, ΧΑΡΙΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑC (ΑΡΙCΤΟ-ΚΡΑΤΙΑC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ), ΤΟΥC ΑΝΑΓΝΩΡΙCΑΝ ΩC ΟΜΟΤΙΜΟΥC ΤΟΥC (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΥΠΟ ΚΑΜΠΑΓΙΝ CΥΓΚΛΗΤΟ  ΦΟΡΟΥCΑΝ ΜΑΥΡΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ).

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕC ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕC ΤΩΝ ΚΟΙΝΗC ΚΑΤΑΓΩΓΗC CΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΗΤΑΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕC CΕ ?ΟΙΚΟΥC? (ΔΗΛ. CΕ ΕΝΑ ΕΙΔΟC  RELIGIO/ΛΕCΧΗC  ΟΜΟCΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) CΤΟYC ΟΠΟΙΟYC CΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΟΙΝΗC ΚΑΤΑΓΩΓΗC CΥΓΓΕΝΕΙC CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙ, ΠΟΥ ΕΚΠΡΟCΩΠΟΥΝΤΑΝ CΤΗ  ΓΕΡΟΥCΙΑ ΛΟΓΑΔΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟC ΤΗC ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΗC ΒΑCΙΛΙΚΗC ΙΕΡΑC CΥΓΚΛΗΤΟΥ ΒΟΥΛΗC ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC  Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥCΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΕΙΔΟC ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΟΜΟCΠΟΝΔΙΑC ΤΩΝ CΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΩΝ  ΑΛΛΑ ΕΠΙCΗC ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙCΗΜΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑC.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ CΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ Η  ΙΕΡΑ (= ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ) CΥΓΚΛΗΤΟC  ΗΤΑΝ ΑΠΟΚΛΕΙCΤΙΚΩC ΑΡΜΟΔΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗC ΤΟΝ ΕΚΑCΤΟΤΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ CΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΒΑCΙΛΕΙΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗ.

Η ΑΝΑΚΗΡYΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡOC ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑCΙΛΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗC ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΗC ΦΡΟΥΡΑC, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΤΑΝ CΥΓΚΛΗΤΙΚΗC ΚΑΤΑΓΩΓΗC, ΕΝΩ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΕΧΡΙΕ Ο  CΥΝΗΘΩC CΥΓΚΛΗΤΙΚΗC ΚΑΤΑΓΩΓΗC   ΠΑΤΡΙΑΡΧΗC.

ΟΙ  ΟΙΚΟΙ  ΤΗC  ΥΠΟ ΚΑΜΠΑΓΙΝ CΥΓΚΛΗΤΟΥ  ΤΩΝ ?ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕCΤΑΤΩΝ ΠΑΤΡΙΚΙΩΝ? ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΝ  ΑΡΧΑΙΟΓΕΝΕΙC, ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΔΕ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΛΑΜΠΡΥΝΟΝΤΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ  ΑΥΛΗ, ΔΗΛ. ΜΕΓΑΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΕΘΕΤΕ ΑΙΘΟΥCΑ ΘΡΟΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ, ΕΝΤΟC ΤΗC ΟΠΟΙΑC ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΩC ΟΙ ΕΠΙCΗΜΕC ΑΚΡΟΑCΕΙC ΚΑΙ ΛΟΙΠΕC ΕΚΔΗΛΩCΕΙC ΤΟΥ  ΟΙΚΟΥ.

MΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΑ CΥCΤΗΘΗΚΕ AΠO TO 2004 Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗC ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑC ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗC ΡΩΜΑΝΙΑC  ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩCΑΝ:

Α) ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2004 Ο ΘΕCΜΟC  ΤΗΣ ΓΕΡΟΥCΙΑC ΛΟΓΑΔΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟC ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΗC ΒΑCΙΛΙΚΗC ΙΕΡΑC CΥΓΚΛΗΤΟΥ ΒΟΥΛΗC ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC? ΟΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΚΠΡΟCΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΝΤΕC ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗC CΥΓΚΛΗΤΙΚΗC ΑΡΙCΤΟΚΡΑΤΙΑC ΚΑΙ

Β) ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2005 ΤΟ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΓΝΩCΜΕΝΗC ΑΞΙΑC ΟΜΟΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΥC ΟΙΚΟΥC ΙΕΡΟN ΕΠΙΛΕΚΤΟN ΟΜΟΤΡΑΠΕΖΟN CΥΜΜΙΚΤΟN ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΚΟN ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΚΕΧΡΙCΜΕΝΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΙΔΡΥCΕ ΤΟ 514 μ.Χ. O ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟC ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕCΤΑΤΟC ΙΛΛΟΥCΤΡΙΟC CΥΓΚΛΗΤΙΚΟC ΑΡΧΩΝ ΚΥΡ ΦΛΑΒΙΟC ΜΑΓΙΣΤΡΟC ΑΝΑΤΟΛΗC, ΑΗΤΤΗΤΟC CΤΡΑΤΗΓΟC TOY ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟC ΙΟΥCΤΙΝΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΕCΤΙΚΟC ΤΩΝ ΕΞΚΟΥΒΙΤΩΝ Ο ΒΕΛΙCΑΡΙΟC, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ CΥΝΕΧΙCΕΙ ΠΕΡΙΕΖΩCΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΑΚΟΝΕΙ  ΤΟΥC CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΥC ΟΙΚΟΥC ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC.

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥCΗ ΤΟΥ ΤΟ 514 μ.Χ. ΥΠΑΓΟΤΑΝ CΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΤΟΥ CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΕΛΙCΑΡΙΩΝ, CΗΜΕΡΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗC ΕΠΑΝΙΔΡΥCΕΩC ΤΟΥ ΤΟ 2005 CΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΓΕΝΟΥC CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΑ.

ΠΡΟC ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΑ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗC ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑC ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑC  ΙΔΡΥCΕ ΤΟ 2006 ΕΠΙCΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕCΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  CΤΗN ΠΑΡΟΥCA ΔΙΕΥΘΥΝCΗ.

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗC ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑC ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗC ΡΩΜΑΝΙΑC  ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2010 ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕC ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟC ΤΗC ?GREEK HERALDRY SOCIETY  (ΕΛΛΗΝΙΚΗC ΕΡΑΛΔΙΚΗC ΚΟΙΝΟΤΗΤOC ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ) CΤΟ ΠΑΓΚΟCΜΙΟ ΕΝΝΕΑΜΕΛΕC CΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗC ΟΠΟΙΑC CΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟCΩΠΕΙΤΑΙ ΙCΟΤΙΜΩC ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗC ΠΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΠΙCΗΣ ΚΑΙ CΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕCΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩC Η  GREEK HERALDRY SOCIETY , ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΟΛΥΜΗΝΟΥ ΕΞΟΝΥΧΙCΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙC ΒΑΘΟC ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΝΕΓΝΩΡΙCΕ ΕΠΙCΗΜΩΣ ΚΑΙ ΠΙCΤΟΠΟΙΗCΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΗCΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩC ΕΠΙCΗC ΤΗΝ ΠΑΓΚΟCΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙCΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΑΝΑΒΙΩCΑΝΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ, ΘΕCΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΚΛΗCIΩΝ, ΚΑΘΩC ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥC, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΟΙΩC ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠO ΟΛΟΥC ΤΟΥC ΔΙΕΘΝΕΙC ΟΡΓΑΝΙCΜΟΥC ΜΕ ΤΟΥC ΟΠΟΙΟΥC CΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥCΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕCΧΗ ΩC ΑΚΟΛΟΥΘΩC:

1) Η ΓΕΡΟΥCΙΑ ΛΟΓΑC ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟC ΤΗC ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΗC, ΒΑΣΙΛΙΚΗC, ΙΕΡΑC CΥΓΚΛΗΤΟΥ ΒΟΥΛΗC ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC (SACER SENATUS), ΚΑΘΩC ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΕC ΟΙ ΥΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΙ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΙ (CΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙ) ΟΙΚΟΙ.
2) Ο  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟC, ΑΡΧΑΙΟΓΕΝΗC, ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟC (CΥΓΚΛΗΤΙΚΟC) ΟΙΚΟC ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΑ ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC? ΚΑΘΩC ΚΑΙ Η ΟΙΚΙΑ  ΒΑCΙΛΕΥC ΗΡΑΚΛΕΙΟC  ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥΣ.
3) ΑΠΑCΕC ΟΙ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΞΙΕC, ΚΥΡΙΟΚΛΗCΙΕC ΚΑΙ CΥΝΑΦΕΙC ΘΕCΜΟΙ, ΟΠΩΣ ΚΥΡ, ΠΑΝΥΠΕΡCΕΒΑCΤΟC, ΜΑΓΙCΤΡΟC ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΒΑCΙΛΙΚΩΝ ΟΦΦΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ (MAGISTER OFFICIORUM), ΒΑCΙΛΙΚΟC ΕΠΙΤΡΟΠΟC (ΑΝΤΙΒΑCΙΛΕΥC), ΕΝΔΟΞΟΤΑΤΟC, ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕCΤΑΤΟC, ΙΛΛΟΥCΤΡΙΟC, ΠΑΤΡΙΚΙΟC, ΑΡΧΩΝ, ΜΕΓΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ, ΚΟΙΑΙCΤΩΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ, ΥΠΑΤΟC ΚΛΠ.
4) ΤΟ ΙΕΡΟΝ, ΕΠΙΛΕΚΤΟΝ, ΟΜΟΤΡΑΠΕΖΟΝ, CΥΜΜΙΚΤΟΝ, ΟΜΟΤΡΑΠΕΖΟΝ, ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΚΟΝ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΚΕΧΡΙCMEΝΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟΥ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC.

ΕΠΙCΗC ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕCΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙCΤΗΚΑΝ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΗΔΗ CΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΙCΗΜΩΣ ΑΠΟ/ΜΕ ΤΟ ΡΩCΙΚΟ ΔΥΝΑCΤΙΚΟ (ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ) ΤΑΓΜΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟC ΜΙΧΑΗΛ (ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ) ΤΩΝ ΡΩΜΑΝΟΦ/ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ? ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗC ΜΕΓΑΛΗC ΔΟΥΚΙΣΣΗC ΛΕΟΝΤΙΝΑC ΡΩΜΑΝΟΦ/ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑC, ΤΟ ΟΠΟΙΟ CΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟCΤΑΣΙΑ ΤΗC ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟC ΤΟΥ ΒΑCΙΛΕΩC ΤΗC ΙCΠΑΝΙΑC ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟC, ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΡΒΩΝΩΝ, O OΠOIOC ΝΥMΦΕΥΘΕΙC THN Α.Υ. ΠΡΙΓΚΙΠΙCCΑ CΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΝΥΝ Α.Μ. ΒΑCΙΛΙCCΑ CΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙCΠΑΝΙΑC), ΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΡΑΛΔΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟC ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗC ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑC.

ΤΕΛΟC ΤΑ ΑΝΑΒΙΩCΑΝΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΑΓΜΑΤΑ, ΘΕCΜΟΙ, ΑΞΙΕC ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΚΛΗCΙΕC ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ DE FACTO ΑΠΟ ΤΟ  CΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟCΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΗC ΙΕΡΟΥCAΛΗΜ  ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟN ΑΝΤΑΛΛΑCCΟΥΝ ΗΔΗ ΕΠΙCΗΜΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙCΗΜΗ CΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥC CΤΟ ΕΓΓΥC ΜΕΛΛΟΝ, ΙΔΙΩC ΛΟΓΩΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΙCΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥC ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ CΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ CΕ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΚΑΠΟΤΕ CΤΗΝ «ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΤΟ  CΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟCΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΗC ΙΕΡΟΥCAΛΗΜ ΑΝΑΒΙΩCΕ TON 12ο αι. ΚΑΙ CΥΝΕΧΙCΕ ΤΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΘΕCΜΟ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΟCΠΙΤΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑC ΚΑΙ ΝΟCΗΛΕΙΑC) ΠΟΥ ΙΔΡΥCΕ ΤΟΝ 7ο αι. CΤΟΥC ΑΓΙΟΥC ΤΟΠΟΥC Ο CΥΓΚΛΗΤΙΚΗC ΚΑΤΑΓΩΓΗC ΠΑΤΡΙΑΡΧΗC ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΗC, ΑΓΙΟC, Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΔΩΝ, ΕΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟCΤΟΛΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗC ΤΩΝ ΑCΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ CΤΑ ΟCΠΙΤΙΑ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΚΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΚΕΛΑΡΙΩΝ, ΔΙΑ ΤΟΥ CΩΜΑΤΟC ΤΩΝ ?ΙΑΤΡΩΝ/CΚΡΙΒΩΝΩΝ/ΔΗΠΟΤΑΤΩΝ.

CΗΜΕΡΑ ΤΟ «CΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟCΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΗC ΙΕΡΟΥCAΛΗΜ», ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ CΧΙCΜΑΤΑ, ΑΡΙΘΜΕΙ 7.000 ΜΕΛΗ ΚΑΙ CΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΟΥΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΙΠΠΟΤΕΣ, ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙCΤΟΚΡΑΤΕΣ ΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕCΠΕΡΙΑΣ, ΕΝΩ CΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑCΚΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΧΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΝ ΚΑΡΛΟΣ ΓΚΕΡΕΝΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΒΟΝΩΝ (DON CARLOS GEREDA DE BORBON), ΜΑΡΚΗCΙΟ ΤΟΥ ΑΛΜΑΖΑΝ ΚΑΙ 49Ο ΜΕΓΑ ΜΑΓΙCΤΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟC.

 Εκ της Μεγάλης Αυλής του Ιερού Παλατίου.